A vegyi anyagok egységes besorolási, címkézési rendszeréről

A Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS)

A rendelet kémiai biztonsági szempontból globálisan összehangolt, egységes vegyi anyag besorolási, címkézési rendszer kiépítését tűzte ki célul, mely a biztonsági adatlapok formáját és tartalmát egyaránt szabályozza, egységesíti. A GHS az elfogadását követően felváltotta a korábban regionálisan létrehozott, egymástól sokszor merőben eltérő rendszereket. A GHS rendelet a várakozások szerint megkönnyíti a veszélyes kémiai anyagok gyártásának, szállításának, felhasználásának ellenőrzését, valamint biztosítja, hogy a GHS-t alkalmazó országok gyártói, kereskedői egységes tartalmú, jelzésű címkével és egységes, áttekinthető formájú és tartalmú biztonsági adatlapokkal szállítsák termékeiket vevőik részére.

Az Európai Unió a 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendeletben vezette be a GHS rendszert, mely az EU minden tagállamára kötelezően 2009. január 20-án lépett hatályba, majd egy rövid átmeneti időszakot követően, felváltva a korább címkézési és csomagolási irányelveket (67/548/EGK és 1999/45/EK) kötelező erőre emelkedett.